Popis predmeta za akademsku godinu 2023./2024.

Popis predmeta: 

Silabusi predmeta 2023./24.: 

Ostvarivanjem pedagoških aktivnosti, odnosno nastavnih obveza nakon obranjenoga završnoga rada (tj. diplomskoga rada) studenti dobivaju 180 ECTS bodova i stručni naziv:

STRUČNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA
(BACCALAUREUS/BACCALAUREA)
MENADŽMENTA

Linkovi

&