Studij Prometne logistike

1. Razlozi za pokretanje studija

Razvoj gospodarstva Republike Hrvatske, a posebno razvoj njezina sjeverozapadnog dijela gdje spada Krapinsko-zagorska županija ovisi o razvoju poduzetništva, uspješnosti u prvom redu prometnih poduzeća kao sastavnog dijela kako gospodarstva tako i društvenih djelatnosti. Danas postoji jaz između potreba malih i srednjih poduzeća i ponuda koja daju sveučilišni studijski programi. Organizacija graničnog prijelaza u Krapinsko Zagorskoj županiji ima sve veće zahtjeve za stručnim osposobljenim kadrom.

Glavna svrha stručnog studija Prometna logistika je stvaranje kadra potrebnog za uspješno vođenje osnovne djelatnosti u poslovnim organizacijama koje čine jezgru privrednog i društvenog razvoja Krapinsko-zagorske županije.

Obrazovanje polaznika stručnog studija Prometna logistika utemeljeno je na izučavanju onih disciplina koje su nužne za uspješno vođenje poslovnih organizacija koje su vezane za logistiku prometa. Temeljne discipline daju polaznicima opća znanja potrebna u suvremenom poslovanju: matematika, statistika, strani jezik, informatika, ekonomija. Stručni predmeti pokrivaju potrebna stručna znanja potrebna za uspješno vođenje poslova struke.

Prometna logistika, stručni trogodišnji studij, obrazuje studente za obavljanje poslova u gradskom, međugradskom i međunarodnom cestovnom prometu, te na poslovima unutarnjeg transporta, skladištima i terminalima, u logističkim centrima, organizaciji logističkih lanaca, referent za unutarnju kontrolu ispravnosti voznog parka, referenta za vozni red, referenta za sigurnost prometa, referenta za kombinirani prijevoz, referenta za špediciju, šefa voznog parka, šefa unutarnjeg transporta, inspektora u cestovnom prometu, obavljanje carinskih službi, policijska kontrola prometa, vojnim logističkim centrima.

Svrhovitost i cilj studija

U Republici Hrvatskoj iz godine u godinu povećava se potražnja za kadrom iz područja logistike. Osnovni cilj otvaranja stručnog studija Prometna logistika na Veleučilištu u Krapini je obrazovanje na višoj razini logističara koji mogu naći svoje mjesto u svim strukama gospodarstva, posebno prometa, te državnoj upravi (vojska, policija, carina). Na temelju interdisciplinarnog poznavanja područja djelovanja završni studenti bili bi osposobljeni za vođenje, upravljanje i koordiniranje na taktičkoj i strateškoj razini organizacije u kojoj rade ili će raditi. Njihovo djelovanje bilo bi usmjereno prvenstveno na rješavanje logističkih problema, kako u logističkim poduzećima, tako i u drugim poduzećima gdje je potreba za aplikativnim logističarima (područje privredne logistika, energije, zdravstva, kadrova, informacija i sl.).

Logistika će se na Veleučilištu Krapina razvijati na principima sustavnog pristupa. Sustavni pristup bio bi temelj informatičkoj tehnologiji, matematičkom modeliranju i sofisticiranim računalnim programima.

Logistika izučava promet kao svoj podsustav, odnosno transport kao podsustav prometa.

2. Usporedivost sa sličnim studijima

Usporedivost s programima :
Nastavni plan i program Veleučilišta «Hrvatsko zagorje» usporediv je s nastavnim planom i programom uglednih inozemnih visokih učilišta :

1. Logistik und Transportmanagement
Fachhochschule des BFI Wien
Wohlmutstr. 22 , 1020 Wien
Austria

2. Transport Engineering / Logistics
Hochschule Bremerhaven
An der Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven
Germany

3. Trajanje studija:

Trogodišnji stručni studij

4. Izvođenje studija:

Redoviti studij/Izvanredni studij


5. Znanja i vještine stečene završetkom studija

Steći potrebna znanja iz stranog jezika za poslovno komuniciranje u međunarodnim logističkim lancima. Savladati osnovna znanja iz matematike, fizike, statistike, ekonomije, informacijske tehnologije u poslovanju, tehnologije prometa pojedinih prometnih grana. Upoznati osnove: poduzetništva i menadžmenta, špedicije, rizika, osiguranja, poslovne matematike i statistike, investiranja i financiranja.

Ovladati vještinom organizacije, upravljanja i održavanja logističkim sustavima. Upravljanje skladišnim kapacitetima, suprastrukturom u distribucijskoj logistici.

Ovladati vještinom poslovnog komuniciranja.

6. Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:Baccalaureus prometne logistike

7. Poslovi za koje je student osposobljen

Osposobiti polaznike za stručne poslove samostalnog osnivanja i vođenja malog i srednjeg prometnog poduzeća te za uspješno uključivanje u poslove vezane uz pojedine poslovne funkcije u velikim poduzećima.

 • Osposobiti polaznike za raznovrsne poslove carina
 • Osposobiti polaznike za organizaciju i vođenje velikih skladišta i robnih terminala
 • Osposobiti polaznike za obavljanje poslova iz domena kontrole prometa terminalskim korištenjem prostornih baza podataka (Geografski informacijski sustav – GIS)
 • Obavljanje poslova u špediciji i osiguranju
 • sposobljavanje za istraživačke projekte u interdisciplinarnim područjima logističkih procesa
 • Osposobljavanje polaznike za organizaciju i vođenje poslove u auto servisima, tehničkim pregledima, auto kućama
 • Razvoj sposobnosti za donošenje stručnih odluka uz uporabu kvantitativnih metoda i suvremenih tehnologija
 • Osposobljavanje polaznika za raznovrsne logističke poslove u velikim i srednjim sustavima
 • Organiziranje poslovnih logističkih sustava i najzahtjevnijih logističkih operacija
 • Uporaba informacijsko upravljačkih sustava
 • Suradnja s drugim sustavima
 • Stjecanje potrebnih znanja iz poduzetništva
 • Osposobljavanje za daljnji nastavak stručnog studija

8. Koje studijske programe završeni student može pratiti ako želi nastaviti studirati:

Logistika, Ekonomika poduzetništva, Poslovna informatika, Promet. Organizacija i informatika.

9. Povezanost studija sa suvremenim znanstvenim spoznajama i/ili na njima temeljenim vještinama

Organizacija kao znanost. Temeljni pojmovi teorije i prakse menedžmenta. Informacijsko komunikacijske podrške. Donošenje odluka. Trgovačko pravo. Baze podataka. Specifičnosti prometne politike Europske unije po granama prometa.

10. Otvorenost studija za pokretljivost studenata (horizontalno i vertikalno)

Neki zajednički kolegiji prve godine smjerova: prometna logistika, informatika, ekonomika poduzetništva, mogućnosti prijelaza na srodne stručne studije u zemlji i inozemstvu. Mogućnost nastavka studija.

11. Način završetka studija: Stručna praksa sa završnim radom

12. Praćenje kvalitete uspješnosti izvedbe studijskih programa:Praćenje odvijanja nastave, vježbi i laboratorijski vježbi, praćenje podataka o obavezama studenata, praćenje rezultata kolokvija i ispita. Ankete i razgovori sa studentima. Povremeno organiziranje radionica.

Linkovi

&