Termini ljetnih ispitnih rokova 2023.

Poštovane kolegice i kolege,

u privitku su svi termini ljetnih ispitnih rokova.

Ne bi trebalo biti većih promjena, no, kao i obično, molim da koji puta provjerite da nema nekih izmjena.

Za veliku većinu studenata ispiti (osim stranog jezika) počinju 26. lipnja 2023. godine. Pokušali smo da prvi ispitni rok bude posložen tako da imate samo po jedan ispit iz ljetnog semestra dnevno. 

Sukladno odlukama Stručnog vijeća od 07. studenog 2007. godine ostavljeno je nositeljima kolegija da sami utvrde minimume prisutnosti potrebne za izlazak na ispit ili za izlazak na ispit uz pisanje seminarskog rada za svoj predmet (okvirni prijedlog je 80% za redovne, a 60% za izvanredne – no to ste već definirali na početku semestra). Sugerirali smo da student, ukoliko nije prisustvovao predavanjima dovoljan broj sati, ali je barem zadovoljio minimum minimuma (npr. 50% kod izvanrednih studenata, a 70% kod redovnih studenata), izradi seminarski rad te time dobije određeni broj bodova koji ulaze u završnu ocjenu. 

Profesori  moraju do 22. lipnja 2023.dati "drugi potpis" kroz sustav svim studentima koji su stekli pravo izlaska na ispite. Studenti koji moraju napisati dodatni rad obično ne mogu na prvi rok, jer moraju napisati rad koji će profesor ocijeniti. Nakon toga će profesor obavijestiti našu tajnicu, a student će prilikom prijavljivanja ispita morati dostaviti kopiju rada koju ćemo spremiti u njegov dosje. Većina profesora će radove zadati e-mailom, ali će se pojaviti i potreba osobnog kontakta. Predložio bih profesorima da na dan ispita, kada ispit završi, bude jedan takav termin, a da eventualne ostale termine, način preuzimanja i predavanja radnji, kao i sve što smatraju potrebnim postave na web. 

Svi ispiti će se održati u prostorima Veleučilišta. Ako slučajno bude potreba za on-line, nositelji kolegija će Vam dati jasne upute kako će ispit biti proveden te odgovarajuće linkove i zaporke. 

Kod većine kolegija se većina studenata oslobodila pismenog dijela ispita već kroz kolokvije i dolazi na usmeni dio ispita na upis ocjene ili odgovarati. Kako ne znamo koliko će se studenata (a često je to niti jedan) prijaviti za pismeni dio ispita, kod većine kolegija je termin pismenog i usmenog dijela isti, što znači da će studenti tada doći i, u ovisnosti o okolnostima, imati upis ocjene, odgovarati, ili će im profesori reći da pričekaju dok ne završite s pismenim dijelom. Sve ovisi o broju prijavljenih studenata i profesoru. 

Molio bih profesore da, ukoliko trebate poseban dan za usmeni dio ispita, pokušaju  predložiti termin u skladu sa slobodnim terminima koje vide u rasporedu ispita.

 Svi studenti koji su preko kolokvija ili na drugi način oslobođeni pismenog dijela ispita moraju prijaviti ispit s datumom pismenog dijela ispita, a dolaze samo na usmeni dio.

Prijelaznici kojima su neki ispiti priznati ne prijavljuju te ispite.

Kolegiji ljetnog semestra će imati po dva ispitna roka, dok je za ispite zimskog semestra predviđen jedan rok, no većina  ima dva.

Ogroman je broj kombinacija kod studenata koji nisu položili ispite iz prvog semestra te se može desiti neko preklapanje ispita. U tom slučaju se konzultirajte s profesorima kod kojih imate ispite.

Ispite ćete moći prijavljivati po dobivanju "drugog potpisa". Ispit možete prijaviti do dva dana, a odjaviti dan prije termina ispita. 

Sukladno odluci Stručnog vijeća, studenti koji izlaze četvrti puta na ispit neće ga moći prijaviti prije nego se jave u studentsku službu i dobiju upute oko komisijskog ispita. Stoga je vrlo bitno odjaviti ispit, ukoliko nećete izaći na isti, jer će se nedolazak tretirati kao pad na ispitu.

Molim i sve studente da podmire svoje financijske obveze. Znajući da je teška financijska situacija, odobrili smo studentima prijavu ispita čak i ako kasne s uplatom jedne rate, no ako više kasne biti će "u crvenom" i neće moći prijaviti ispit. Ukoliko postoji čvrsto opravdanje za veće kašnjenje možete se obratiti zamolbom u tajništvo.

Ukoliko imate bilo kakovih problema oko prijave ispita to prijavite na tajnik@vhzk, a stavite u cc nsikirica@vhzk.hr. No to morate napraviti prije isteka roka za prijavu ispita.

Osim ova dva ljetna bit će i dva jesenska ispitna roka za ispite iz ljetnog semestra, te jedan za ispite zimskog semestra. Molim Vas da dobro isplanirate kako položiti što više (po mogućnosti sve) ispita, jer ćete svaki ispit koji ne položite do 1. listopada 2023. morati ponovo upisati (a time i platiti) iduće akademske godine.

Puno znanja i nešto sreće na ispitima.

Objavio: Nenad Sikirica
Datum objave: 08.06.2023.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&