Obrane završnih radnji

Poštovani diplomandi, kolegice i kolege,

obrane završnih radnji organizirat će se 06. studenog 2020. Obrane dvije završne radnje biti će beskontakte (online), dok će ostale tri obrane biti organizirane na Veleučilištu Hrvatsko Zagorje Krapina. Ujedno se obaviještavaju diplomandi i članovi povjerenstva da prouče i pridržavaju se Odluke dekana o protokolu dolaska djelatnika i studenata Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina u zgradu Veleučilišta i organizaciji rada, klasa: 602-04/20-01/03, ur.broj: 2140-20-024, od 19. svibnja 2020.

Protokol obrana diplomskih radnji je sljedeći:

1. Beskontaktne (online) obrane:

- Obrane će biti organizirane na platformi MS Teams.

- Mentor/ica obaviještava diplomanda i povjerenstvo, te provjereva da li otvoren link na videokonferencijskoj platformi MS Teams.

- Svaki sljedeći pristupnik (diplomand) čeka poruku u Chatu da se prijavi za svoju obranu. 

- Nakon završetka obrane (prezentacije) predsjednik povjerenstva obaviještava i poziva diplomanda da se privremeno isključi s linka, te o vremenu kada se može ponovno uključiti na videokonferencijsku platformu radi priopćenja ocjene.

- Predsjednik povjerenstva priopćava ocjenu obrane završne radnje.

2. Kontaktna obrana na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina:

- Obrane završnih radnji će se organizirati u dvorani 18 C.

- Obrane će se odvijati poštivajući propisanu socijalnu distancu i razmak između diplomanda i članova povjerenstva, te između samih članova povjerenstva.

- Obrane će se obavljati uz otvorene prozore u dvorani, a dvorana će se prozračiti između dvije obrane završnih radnji.

- Između dvije obrane završnih radnji računalo, tipkovnica i miš će se dezifincirati, kao i fizički prostor (inventar) u dvorani.

Objavio: Robert Spudić
Datum objave: 04.11.2020.
Oznake:
Preporuči:

Linkovi

&